Deep - 38th Impact


Deep - 38th Impact - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 23, 2008 in Tokyo, Tokyo JPN


Koichiro Matsumoto vs. Ryan Bow
Koichiro Matsumoto
WINNER
Ryan Bow
Shunji Kosaka vs. Seigo Mizuguchi
Shunji Kosaka
WINNER
Seigo Mizuguchi
Takayuki Ise vs. Masayuki Okude
Takayuki Ise
WINNER
Masayuki Okude
Eiji Ishikawa vs. Simeon Thoresen
Eiji Ishikawa
WINNER
Simeon Thoresen
Takafumi Otsuka vs. Masanori Kanehara
Takafumi Otsuka
WINNER
Masanori Kanehara
Riki Fukuda vs. Jason Jones
Riki Fukuda
WINNER
Jason Jones
Satoko Shinashi vs. Yukiko Seki
Satoko Shinashi
WINNER
Yukiko Seki
Yusuke Kawaguchi vs. Seiryu Seiryu
Yusuke Kawaguchi
WINNER
Seiryu Seiryu
Ryuta Sakurai vs. Sojiro Ohrui
Ryuta Sakurai
WINNER
Sojiro Ohrui
Katsuyori Shibata vs. Yasuhito Namekawa
Katsuyori Shibata
Yasuhito Namekawa