Pride: Pre Pride 4


Pride: Pre Pride 4 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 17, 2002 in Tokyo, JPN


Yukiya Naito vs. Shinichiro Takamura
Yukiya Naito
WINNER
Shinichiro Takamura
Yushin Okami vs. Toshihiko Ono
Yushin Okami
WINNER
Toshihiko Ono
Yuuki Tsutsui vs. Takeyuki Saihara
Yuuki Tsutsui
WINNER
Takeyuki Saihara
Yasuhiro Konno vs. Tsutomu Kanesada
Yasuhiro Konno
WINNER
Tsutomu Kanesada
Yushin Okami vs. Yukiya Naito
Yushin Okami
WINNER
Yukiya Naito
Yuuki Tsutsui vs. Yasuhiro Konno
Yuuki Tsutsui
WINNER
Yasuhiro Konno
Yushin Okami vs. Yuuki Tsutsui
Yushin Okami
WINNER
Yuuki Tsutsui