Pancrase: Hybrid 7


Pancrase: Hybrid 7 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 22, 2003 in Osaka, JPN


Naoji Fujimoto vs. Jyoji Kawamata
Naoji Fujimoto
WINNER
Jyoji Kawamata
Satoshi Watanabe vs. Kenji Takeshige
Satoshi Watanabe
WINNER
Kenji Takeshige
Yoshiro Maeda vs. Shinya Sato
Yoshiro Maeda
WINNER
Shinya Sato
Hidehiko Hasegawa vs. Hikaru Sato
Hidehiko Hasegawa
WINNER
Hikaru Sato
Satoru Kitaoka vs. Yuji Hoshino
Satoru Kitaoka
Yuji Hoshino
Daisuke Watanabe vs. Yuki Sasaki
Daisuke Watanabe
WINNER
Yuki Sasaki
Kiuma Kunioku vs. Katsuomi Inagaki
Kiuma Kunioku
WINNER
Katsuomi Inagaki