Shooto - 2nd Round 2014


Shooto - 2nd Round 2014 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 16, 2014 in Tokyo, Tokyo JPN


Shinji Sasaki vs. Tyson Nobumitsu  
Shinji Sasaki
Tyson Nobumitsu
WINNER 
Kota Onojima vs. Yuta Nezu  
Kota Onojima
Yuta Nezu
WINNER 
Taiki Tsuchiya vs. Ryogo Takahashi
Taiki Tsuchiya
Ryogo Takahashi
WINNER
Yuki Shojo vs. Nobita Naito
Yuki Shojo
Nobita Naito
WINNER
Naohiro Mizuno vs. Keisuke Fujiwara
Naohiro Mizuno
WINNER
Keisuke Fujiwara
Masayoshi Kato vs. Atsushi Takeuchi
Masayoshi Kato
WINNER
Atsushi Takeuchi
Tateo Iino vs. Ken Asuka
Tateo Iino
Ken Asuka
WINNER
Yutaka Saito vs. Kazuhide Shirota
Yutaka Saito
Kazuhide Shirota
Takayuki Kobayashi vs. Kazumasa Sugawara
Takayuki Kobayashi
Kazumasa Sugawara
WINNER