Shooto - Gig Central 23


Shooto - Gig Central 23 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 2, 2011 in Nagoya, Aichi JPN


Akihito Sasao vs. Shota Kondo
Akihito Sasao
WINNER
Shota Kondo
Yoshifumi Nakamura vs. Daikai Ozaki
Yoshifumi Nakamura
WINNER
Daikai Ozaki
Minoru Takeuchi vs. Hidekazu Fukushima
Minoru Takeuchi
WINNER
Hidekazu Fukushima
Doraku Mori vs. Takahito Tomozawa
Doraku Mori
WINNER
Takahito Tomozawa
Tadaaki Yamamoto vs. Kenichi Sawada
Tadaaki Yamamoto
WINNER
Kenichi Sawada
Akinobu Watanabe vs. Ichaku Murata
Akinobu Watanabe
WINNER
Ichaku Murata
Takumi Ohta vs. Kenichi Hattori
Takumi Ohta
WINNER
Kenichi Hattori
Kota Shimoishi vs. Takahiro Kajita
Kota Shimoishi
WINNER
Takahiro Kajita
Hiroyuki Tanaka vs. Masatoshi Abe
Hiroyuki Tanaka
WINNER
Masatoshi Abe