Shooto: R.E.A.D. 2000 Shooto(6)


Shooto: R.E.A.D. 2000 Shooto(6) - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 16, 2000 in , Tokyo JPN


Yohei Suzuki vs. Kazumichi Takada
Yohei Suzuki
WINNER
Kazumichi Takada
Koji Takeuchi vs. Takumi Nakayama
Koji Takeuchi
Takumi Nakayama
Hiroshi Tsuruya vs. Tomonori Ohara
Hiroshi Tsuruya
WINNER
Tomonori Ohara
Kohei Yasumi vs. Chikara Miyake
Kohei Yasumi
WINNER
Chikara Miyake
Lance Gibson vs. Masanori Suda
Lance Gibson
WINNER
Masanori Suda
Takanori Gomi vs. Paul Rodriguez
Takanori Gomi
WINNER
Paul Rodriguez
Naoya Uematsu vs. Joey Gilbert
Naoya Uematsu
WINNER
Joey Gilbert