Shooto: Battle Mix Tokyo 04


Shooto: Battle Mix Tokyo 04 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on July 20, 2007 in Tokyo, Tokyo JPN


Yuta Nezu vs. Atsushi Asano
Yuta Nezu
WINNER
Atsushi Asano
Junya Kudo vs. Seiji Otsuka
Junya Kudo
Seiji Otsuka
Paulo Milano vs. Takayuki Ohkouchi
Paulo Milano
WINNER
Takayuki Ohkouchi
Shinji Sasaki vs. Komei Okada
Shinji Sasaki
WINNER
Komei Okada
Rambaa Somdet vs. Takehiro Harusaki
Rambaa Somdet
WINNER
Takehiro Harusaki