ZST: The Battle Field 2


ZST: The Battle Field 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 9, 2003 in Tokyo, JPN


Hidenobu Koike vs. Yoshitatsu Suzuki
Hidenobu Koike
Yoshitatsu Suzuki
Kenzi Daikanyama vs. Wataru Inatsu
Kenzi Daikanyama
WINNER
Wataru Inatsu
Takefumi Hanai vs. Akira Hanamura
Takefumi Hanai
WINNER
Akira Hanamura
Takumi Yano vs. Shigeyuki Umeki
Takumi Yano
Shigeyuki Umeki
Tetsuya Onose vs. Seiki Ryo
Tetsuya Onose
WINNER
Seiki Ryo
Remigijus Morkevicius vs. Atsuhiro Tsuboi
Remigijus Morkevicius
WINNER
Atsuhiro Tsuboi
Hideo Tokoro vs. Hidehiko Matsumoto
Hideo Tokoro
WINNER
Hidehiko Matsumoto
Masakazu Imanari vs. Erikas Petraitis
Masakazu Imanari
WINNER
Erikas Petraitis
Akihiro Gono vs. Christopher Haseman
Akihiro Gono
WINNER
Christopher Haseman
Naoyuki Kotani vs. Antoine Skinner
Naoyuki Kotani
WINNER
Antoine Skinner