Shooto:The Gateway to the Extremes


Shooto:The Gateway to the Extremes - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 4, 1999 in , Tokyo JPN


Tetsuo Katsuta vs. Tatsuya Sakurai
Tetsuo Katsuta
WINNER
Tatsuya Sakurai
Daiji Takahashi vs. Masaki Nishizawa
Daiji Takahashi
Masaki Nishizawa
Mitsuo Matsumoto vs. Kieran Hewett
Mitsuo Matsumoto
WINNER
Kieran Hewett
Kazuhiro Inoue vs. Teruyuki Hashimoto
Kazuhiro Inoue
WINNER
Teruyuki Hashimoto
Jin Akimoto vs. Yoshinobu Ohta
Jin Akimoto
WINNER
Yoshinobu Ohta
Mamoru Ohkouchi vs. Yoshiyuki Takayama
Mamoru Ohkouchi
Yoshiyuki Takayama
Ryuta Sakurai vs. Izuru Takeuchi
Ryuta Sakurai
Izuru Takeuchi
Mamoru Yamaguchi vs. Ryan Diaz
Mamoru Yamaguchi
WINNER
Ryan Diaz