High Roller Productions: Newsflash 1


High Roller Productions: Newsflash 1 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 16, 2007 in Tulsa, Oklahoma USA


Thomas Jones vs. Cory Devela  
Thomas Jones
Cory Devela
WINNER 
Joey Gorczynski vs. Levi Avera  
Joey Gorczynski
WINNER 
Levi Avera
Eric Bradley vs. Dustin Lesley  
Eric Bradley
Dustin Lesley
Jake Rosholt vs. Jeremiah Caves  
Jake Rosholt
WINNER 
Jeremiah Caves
Matt Walker vs. Douglas Edwards
Matt Walker
Douglas Edwards
WINNER
Johny Hendricks vs. Spencer Cowley
Johny Hendricks
WINNER
Spencer Cowley
Raider Mchugh vs. Hank Douley
Raider Mchugh
Hank Douley
WINNER
Orville Palmer vs. Joel Traves  
Orville Palmer
WINNER 
Joel Traves
Shane Roller vs. Ryan Winters
Shane Roller
WINNER
Ryan Winters
Aron Lofton vs. John Wolf
Aron Lofton
WINNER
John Wolf
Rocky Flores vs. Marcus Gaches
Rocky Flores
Marcus Gaches
WINNER