Professional Shooting Vol.13


Professional Shooting Vol.13 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on August 3, 1991 in , Tokyo JPN


Tadashi Murakami vs. Takashi Nishizawa
Tadashi Murakami
WINNER
Takashi Nishizawa
Suguru Shigeno vs. Mamoru Ohkouchi
Suguru Shigeno
WINNER
Mamoru Ohkouchi
Noboru Asahi vs. Tomohiro Tanaka
Noboru Asahi
Tomohiro Tanaka
Satoshi Honma vs. Manabu Yamada
Satoshi Honma
WINNER
Manabu Yamada
Kazuhiro Sakamoto vs. Hiroaki Matsutani
Kazuhiro Sakamoto
WINNER
Hiroaki Matsutani
Yoshimasa Ishikawa vs. Yasuto Sekishima  
Yoshimasa Ishikawa
WINNER 
Yasuto Sekishima