Professional Shooting Vol.17

Mar 27, 1992 12:00 AM
, Tokyo JPN


Mamoru Ohkouchi vs. Akiyuki Takatsuka
Mamoru Ohkouchi
WINNER
Akiyuki Takatsuka
Kenji Ogusu vs. Toshio Ando
Kenji Ogusu
WINNER
Toshio Ando
Masato Suzuki vs. Takenori Ito
Masato Suzuki
WINNER
Takenori Ito
Tomohiro Tanaka vs. Yuji Ito
Tomohiro Tanaka
WINNER
Yuji Ito
Yuichi Watanabe vs. Tomonori Ohara
Yuichi Watanabe
WINNER
Tomonori Ohara
Manabu Yamada vs. Satoshi Honma
Manabu Yamada
WINNER
Satoshi Honma
Noboru Asahi vs. Kazuhiro Sakamoto  
Noboru Asahi
WINNER 
Kazuhiro Sakamoto