Shooto - Shooter's Legacy 4


Shooto - Shooter's Legacy 4 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 23, 2011 in Tokyo, Tokyo JPN


Hirosumi Sugiura vs. Tetsuo Seto
Hirosumi Sugiura
WINNER
Tetsuo Seto
Koji Nishioka vs. Fumihiko Kawamura
Koji Nishioka
WINNER
Fumihiko Kawamura
Kosuke Kindaichi vs. Kazuhiro Ito
Kosuke Kindaichi
WINNER
Kazuhiro Ito
Haruo Ochi vs. Ryuichi Miki
Haruo Ochi
WINNER
Ryuichi Miki
Guy Delameau vs. Yuta Sasaki
Guy Delameau
WINNER
Yuta Sasaki
Shin Kochiwa vs. Shinji Sasaki
Shin Kochiwa
WINNER
Shinji Sasaki
Kyoji Horiguchi vs. Naohiro Mizuno
Kyoji Horiguchi
WINNER
Naohiro Mizuno
Akihiro Murayama vs. Keita Nakamura
Akihiro Murayama
WINNER
Keita Nakamura
Yoshihiro Koyama vs. Kenichiro Togashi
Yoshihiro Koyama
WINNER
Kenichiro Togashi