Professional Shooting Vol.6

May 12, 1990 12:00 AM
, Tokyo JPN


Satoshi Honma vs. Yutaka Fuji
Satoshi Honma
WINNER
Yutaka Fuji
Hiroyuki Kanno vs. Tomoyuki Saito
Hiroyuki Kanno
WINNER
Tomoyuki Saito
Tetsuo Yokoyama vs. Kengo Tsuchiya
Tetsuo Yokoyama
WINNER
Kengo Tsuchiya
Tomonori Ohara vs. Suguru Shigeno
Tomonori Ohara
WINNER
Suguru Shigeno
Takashi Ishizaki vs. Manabu Yamada
Takashi Ishizaki
Manabu Yamada
Yuji Ito vs. Yuichi Watanabe  
Yuji Ito
WINNER 
Yuichi Watanabe
Yasuto Sekishima vs. Yoshimasa Ishikawa  
Yasuto Sekishima
WINNER 
Yoshimasa Ishikawa