Shooto - Shooting Disco 13: Nonstop


Shooto - Shooting Disco 13: Nonstop - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 16, 2010 in Tokyo, Tokyo JPN


Yohei Ota vs. Jin Suzuki
Yohei Ota
Jin Suzuki
Itsuki Hiruma vs. Takafumi Ato
Itsuki Hiruma
WINNER
Takafumi Ato
Michinori Tanaka vs. Yasutaka Hamaji
Michinori Tanaka
WINNER
Yasutaka Hamaji
Yusuke Kasuya vs. Daisuke Sasaki
Yusuke Kasuya
WINNER
Daisuke Sasaki
Shinichi Hanawa vs. Akinobu Watanabe
Shinichi Hanawa
WINNER
Akinobu Watanabe
Daiki Takashima vs. Kenichiro Marui
Daiki Takashima
WINNER
Kenichiro Marui
Takayuki Hirose vs. Satoshi Inaba
Takayuki Hirose
WINNER
Satoshi Inaba
Takahiro Hosoi vs. Keita Kono
Takahiro Hosoi
WINNER
Keita Kono
Yusuke Honma vs. Yuki Yasunaga
Yusuke Honma
WINNER
Yuki Yasunaga
Masaaki Sugawara vs. Ayumu Shioda
Masaaki Sugawara
WINNER
Ayumu Shioda