Shooto: Back to Our Roots


Shooto: Back to Our Roots - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 17, 2007 in Kanagawa, Kanagawa JPN


Atsushi Yamamoto vs. Takeya Mizugaki
Atsushi Yamamoto
WINNER
Takeya Mizugaki
Kenichiro Togashi vs. Koutetsu Boku
Kenichiro Togashi
Koutetsu Boku
Yusuke Endo vs. Tentsuku Ganjo
Yusuke Endo
WINNER
Tentsuku Ganjo
Lion Takeshi vs. Hiroyuki Abe
Lion Takeshi
WINNER
Hiroyuki Abe
Akitoshi Tamura vs. Tenkei Oda  
Akitoshi Tamura
WINNER 
Tenkei Oda
Takashi Nakakura vs. Mizuto Hirota  
Takashi Nakakura
WINNER 
Mizuto Hirota
Shinya Aoki vs. Akira Kikuchi  
Shinya Aoki
WINNER 
Akira Kikuchi