Shoot Boxing: "S" Cup 2002

Jul 7, 2002 12:00 AM
Kanagawa, JPN


Satoko Shinashi vs. Kinue Yoshizumi
Satoko Shinashi
Kinue Yoshizumi
Bazigit Atajev vs. Chris Franco
Bazigit Atajev
WINNER
Chris Franco
Kenichi Ogata vs. Ngakau Spain
Kenichi Ogata
Ngakau Spain