Northwest Championship 11: Halloween Havoc


Northwest Championship 11: Halloween Havoc - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 27, 2012 in Vancouver, Washington USA


Anthony Ramirez vs. Billy Harsh
Anthony Ramirez
WINNER
Billy Harsh
David Robinson vs. Blaze Larson
David Robinson
WINNER
Blaze Larson
Shane Sorenson vs. Aj Dixon
Shane Sorenson
WINNER
AJ Dixon
Kelly Anderson vs. Justin Juarez
Kelly Anderson
WINNER
Justin Juarez
Travis Trent vs. Alex Kirkland
Travis Trent
WINNER
Alex Kirkland
Brady Isaacson vs. Tyger Pearson
Brady Isaacson
WINNER
Tyger Pearson
Travis Addy vs. Zack Ferguson
Travis Addy
WINNER
Zack Ferguson
Luke Smith vs. Devon Morris
Luke Smith
WINNER
Devon Morris
Ivo Wallace vs. Chris Lopez
Ivo Wallace
WINNER
Chris Lopez
Gunner Meztger vs. Hayden Conley
Gunner Meztger
WINNER
Hayden Conley
Tj Koehler vs. David Decorte  
TJ Koehler
WINNER 
David Decorte
Julian Detkeo vs. Mike Savage  
Julian Detkeo
WINNER 
Mike Savage
Stephen Wing vs. Donnie Johnson  
Stephen Wing
WINNER 
Donnie Johnson