Demolition Xigma - Outbreak


Demolition Xigma - Outbreak - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 6, 2011 in Hiroshima, Hiroshima JPN


Naoya Urashima vs. Perry Fujii
Naoya Urashima
WINNER
Perry Fujii
Yasuo Nishiyama vs. Yutaro Okimoto
Yasuo Nishiyama
WINNER
Yutaro Okimoto
Atsuo Ishigori vs. Kiyotaka Miyazaki
Atsuo Ishigori
WINNER
Kiyotaka Miyazaki
Yuji Sato vs. Kotaro Tsuka
Yuji Sato
WINNER
Kotaro Tsuka
Takuro Tsugawa vs. Geronimo Yoshida
Takuro Tsugawa
WINNER
Geronimo Yoshida
Tsubasa Akiyama vs. Shingo Makita
Tsubasa Akiyama
WINNER
Shingo Makita
Koji Kishimoto vs. Yuki Fujimoto
Koji Kishimoto
WINNER
Yuki Fujimoto
Tatsuro Kamei vs. Shohei Takamatsu
Tatsuro Kamei
Shohei Takamatsu
Yasuo Niki vs. Koji Oda
Yasuo Niki
WINNER
Koji Oda
Motohiro Takenawa vs. Tsuguaki Yamazaki
Motohiro Takenawa
Tsuguaki Yamazaki