Shooto Tradition 2011


Shooto Tradition 2011 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 29, 2011 in , Tokyo JPN


Koetsu Okazaki vs. Shuichiro Katsumura  
Koetsu Okazaki
WINNER 
Shuichiro Katsumura
Junji Ikoma vs. Junji Ito  
Junji Ikoma
WINNER 
Junji Ito
Takeshi Inoue vs. Taiki Tsuchiya
Takeshi Inoue
WINNER
Taiki Tsuchiya
Hatsu Hioki vs. Donald Sanchez
Hatsu Hioki
WINNER
Donald Sanchez
Kuniyoshi Hironaka vs. Takashi Nakakura
Kuniyoshi Hironaka
WINNER
Takashi Nakakura
Yuki Shojo vs. Noboru Tahara
Yuki Shojo
WINNER
Noboru Tahara
Mikihito Yamagami vs. Atsushi Takeuchi
Mikihito Yamagami
WINNER
Atsushi Takeuchi
Kyoji Horiguchi vs. Takahiro Hosoi
Kyoji Horiguchi
WINNER
Takahiro Hosoi
Koshi Matsumoto vs. Akira Okada
Koshi Matsumoto
Akira Okada
Munehiro Kin vs. Daisuke Hoshino
Munehiro Kin
WINNER
Daisuke Hoshino