Smack Girl: Third Season II


Smack Girl: Third Season II - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 2, 2003 in Tokyo, JPN


Ayako Ohata vs. Nanachanchin
Ayako Ohata
WINNER
 Nanachanchin
Yoko Yamada vs. Kazumi Sakaguchi
Yoko Yamada
WINNER
Kazumi Sakaguchi
Yuiga Yuiga vs. Hiromi Kanai
Yuiga Yuiga
WINNER
Hiromi Kanai
Satoko Shinashi vs. Reiko Kawae
Satoko Shinashi
WINNER
Reiko Kawae
Hisae Watanabe vs. Maiko Ohkado
Hisae Watanabe
WINNER
Maiko Ohkado
Yuka Tsuji vs. Tomomi Sunaba
Yuka Tsuji
WINNER
Tomomi Sunaba