Professional Shooting Vol.23


Professional Shooting Vol.23 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 26, 1993 in , Tokyo JPN


Yuki Nakai vs. Hiroki Noritsugi
Yuki Nakai
WINNER
Hiroki Noritsugi
Kyuhei Ueno vs. Takenori Ito
Kyuhei Ueno
WINNER
Takenori Ito
Hiroyuki Kanno vs. Masaya Onodera
Hiroyuki Kanno
WINNER
Masaya Onodera
Kazuhiro Sakamoto vs. Mamoru Ohkouchi
Kazuhiro Sakamoto
WINNER
Mamoru Ohkouchi
Yuji Ito vs. Yasuto Sekishima
Yuji Ito
Yasuto Sekishima