Powergate - Daybrake Day 2


Powergate - Daybrake Day 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on August 17, 2008 in , Osaka JPN


Shinji Tsukataru vs. Tatu G
Shinji Tsukataru
WINNER
Tatu G
Shohei Murata vs. Yuzuru Kito
Shohei Murata
WINNER
Yuzuru Kito
Akito Oguchinai vs. Tadashi Funai
Akito Oguchinai
WINNER
Tadashi Funai
Marvelous Yuki vs. Mika Hayashi
Marvelous Yuki
WINNER
Mika Hayashi
Tetsu Low vs. Taiki Yonashiro
Tetsu Low
WINNER
Taiki Yonashiro
Tomoyasu Taniguchi vs. Hironobu Tsuda
Tomoyasu Taniguchi
Hironobu Tsuda
Takayoshi Ono vs. Takashi Goto
Takayoshi Ono
WINNER
Takashi Goto