Shooto: The Renaxis(4) 1999


Shooto: The Renaxis(4) 1999 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 5, 1999 in , Tokyo JPN


Hiroyuki Abe vs. Masahiro Oishi
Hiroyuki Abe
Masahiro Oishi
Masakazu Kuramochi vs. Kohei Yasumi
Masakazu Kuramochi
Kohei Yasumi
Takeyasu Hirono vs. Masaru Gokita
Takeyasu Hirono
WINNER
Masaru Gokita
Mamoru Yamaguchi vs. Jin Akimoto
Mamoru Yamaguchi
WINNER
Jin Akimoto
Takanori Gomi vs. Takuya Kuwabara
Takanori Gomi
WINNER
Takuya Kuwabara
Naoya Uematsu vs. Kimihito Nonaka
Naoya Uematsu
WINNER
Kimihito Nonaka
Uchu Tatsumi vs. Hisao Ikeda
Uchu Tatsumi
WINNER
Hisao Ikeda
Caol Uno vs. Din Thomas
Caol Uno
WINNER
Din Thomas
Alexandre Nogueira vs. Noboru Asahi  
Alexandre Nogueira
WINNER 
Noboru Asahi