Tribelate - vol.13

Jun 1, 2007 7:00 PM
Tokyo, Tokyo JPN


Shigetaka Yonezawa vs. Haruo Tanabe
Shigetaka Yonezawa
WINNER
Haruo Tanabe
Stewart Fulton vs. Fujimaru Fujimaru
Stewart Fulton
WINNER
Fujimaru Fujimaru
Ken Yasuda vs. Hideaki Kato
Ken Yasuda
WINNER
Hideaki Kato