Inoki Bom-Ba-Ye 2001: K-1 vs. Inoki


Inoki Bom-Ba-Ye 2001: K-1 vs. Inoki - Mixed Martial Arts (MMA) Event on December 31, 2001 in Saitama, JPN


Mike Bernardo vs. Nobuhiko Takada
Mike Bernardo
Nobuhiko Takada
Sam Greco vs. Masaaki Satake
Sam Greco
Masaaki Satake
Ebenezer Braga vs. Gary Goodridge
Ebenezer Braga
Gary Goodridge
Shingo Koyasu vs. Tokimitsu Ishizawa
Shingo Koyasu
Tokimitsu Ishizawa
Don Frye vs. Cyril Abidi
Don Frye
WINNER
Cyril Abidi
Mirko Cro Cop vs. Yuji Nagata
Mirko Cro Cop
WINNER
Yuji Nagata
Tadao Yasuda vs. Jerome Lebanner
Tadao Yasuda
WINNER
Jerome LeBanner