Shooto: Shooting Disco 1 - Saturday Night Hero


Shooto: Shooting Disco 1 - Saturday Night Hero - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 2, 2007 in Tokyo, Tokyo JPN


Hiroshi Shiba vs. Guy Delameau
Hiroshi Shiba
WINNER
Guy Delameau
Shintaro Ishiwatari vs. Tomohiko Yokoyama
Shintaro Ishiwatari
WINNER
Tomohiko Yokoyama
Takahiro Hosoi vs. Naoki Yahagi
Takahiro Hosoi
WINNER
Naoki Yahagi
Masatoshi Kobayashi vs. Yuji Inoue
Masatoshi Kobayashi
WINNER
Yuji Inoue
Komei Okada vs. Shinobu Miura
Komei Okada
WINNER
Shinobu Miura
Masaaki Sugawara vs. Toshimichi Akagi
Masaaki Sugawara
WINNER
Toshimichi Akagi
Mamoru Yamaguchi vs. Yusei Shimokawa
Mamoru Yamaguchi
WINNER
Yusei Shimokawa