Shooto - The Way of Shooto 6: Like a Tiger, Like a Dragon


Shooto - The Way of Shooto 6: Like a Tiger, Like a Dragon - Mixed Martial Arts (MMA) Event on November 19, 2010 in Tokyo, Tokyo JPN


Kenji Yamamoto vs. Toshiaki Hayasaka
Kenji Yamamoto
WINNER
Toshiaki Hayasaka
Yuta Nezu vs. Kota Onojima
Yuta Nezu
WINNER
Kota Onojima
Haruo Ochi vs. Hiroaki Ijima
Haruo Ochi
WINNER
Hiroaki Ijima
Mikihito Yamagami vs. Shinya Murofushi
Mikihito Yamagami
WINNER
Shinya Murofushi
Adam Lynn vs. Yoshihiro Koyama
Adam Lynn
WINNER
Yoshihiro Koyama
Tenkei Oda vs. Bae Yong Kwon
Tenkei Oda
WINNER
Bae Yong Kwon
Yasuhiro Urushitani vs. Takuya Mori
Yasuhiro Urushitani
WINNER
Takuya Mori
Mamoru Yamaguchi vs. Fumihiro Kitahara
Mamoru Yamaguchi
WINNER
Fumihiro Kitahara
Taiki Tsuchiya vs. Gustavo Falciroli
Taiki Tsuchiya
WINNER
Gustavo Falciroli