Shooto - Gig North 6


Shooto - Gig North 6 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on August 29, 2010 in Hokkaido, Hokkaido JPN


Tatsuya Yamamoto vs. Kenya Kato
Tatsuya Yamamoto
WINNER
Kenya Kato
Tomokazu Sato vs. Atsushi Mochizuki
Tomokazu Sato
WINNER
Atsushi Mochizuki
Toshiaki Hayasaka vs. Mitsuru Kobayashi
Toshiaki Hayasaka
WINNER
Mitsuru Kobayashi
Isao Yoshida vs. Shin-hyuk Kang
Isao Yoshida
Shin-Hyuk Kang
Hidekazu Asakura vs. Ho Jun Kim
Hidekazu Asakura
WINNER
Ho Jun Kim
Bae Yong Kwon vs. Daisuke Ishizawa
Bae Yong Kwon
WINNER
Daisuke Ishizawa
Fumihiro Kitahara vs. Hiroyuki Tanaka
Fumihiro Kitahara
WINNER
Hiroyuki Tanaka