Heat 2


Heat 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 23, 2006 in Aichi, Aichi JPN


Oasmi Takahashi vs. Kunihiro Watanabe
Oasmi Takahashi
WINNER
Kunihiro Watanabe
Atsuhiro Tsuboi vs. Akihiko Mori
Atsuhiro Tsuboi
WINNER
Akihiko Mori
Satoko Shinashi vs. Yuka Okumura
Satoko Shinashi
WINNER
Yuka Okumura
Yasuhito Namekawa vs. Mu Jin Na
Yasuhito Namekawa
WINNER
Mu Jin Na
Tomomi Iwama vs. Yoshihiro Tomioka
Tomomi Iwama
Yoshihiro Tomioka