Jewels: Seventh Ring


Jewels: Seventh Ring - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 19, 2010 in , Tokyo JPN


Sakura Nomura vs. Yoko Kagoshima
Sakura Nomura
WINNER
Yoko Kagoshima
Miyoko Kusaka vs. Kikuyo Ishikawa
Miyoko Kusaka
WINNER
Kikuyo Ishikawa
Hiroko Kitamura vs. Celine Haga
Hiroko Kitamura
WINNER
Celine Haga
Miki Morifuji vs. Shizuka Sugiyama
Miki Morifuji
WINNER
Shizuka Sugiyama
Mika Nagano vs. Mai Ichii
Mika Nagano
WINNER
Mai Ichii
Hiroko Yamanaka vs. Hitomi Hiraiwa
Hiroko Yamanaka
WINNER
Hitomi Hiraiwa