Shooto - Gig Tokyo 8


Shooto - Gig Tokyo 8 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on January 21, 2012 in Tokyo, Tokyo JPN


Kirihito Kodama vs. Atsuhi Makigaya
Kirihito Kodama
WINNER
Atsuhi Makigaya
Yutaka Saito vs. Shinya Yoshida
Yutaka Saito
WINNER
Shinya Yoshida
Masakazu Taguchi vs. Hiroaki Nakayama
Masakazu Taguchi
WINNER
Hiroaki Nakayama
Yo Saito vs. Minoru Takeuchi
Yo Saito
WINNER
Minoru Takeuchi
Akinobu Watanabe vs. Masumi Tozawa
Akinobu Watanabe
Masumi Tozawa
Kota Onojima vs. Won-seok Jung
Kota Onojima
WINNER
Won-Seok Jung
Kosuke Suzuki vs. Yoshiyuki Takano
Kosuke Suzuki
WINNER
Yoshiyuki Takano
Takeshi Sato vs. Yusei Shimokawa
Takeshi Sato
WINNER
Yusei Shimokawa