ZST: The Battle Field 9


ZST: The Battle Field 9 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on February 18, 2006 in Tokyo, JPN


Nobutatsu Suzuki vs. Kazuhiro Hanada
Nobutatsu Suzuki
WINNER
Kazuhiro Hanada
Ranki Kawana vs. Kunihiro Watanabe
Ranki Kawana
Kunihiro Watanabe
Shinya Sato vs. Masakatsu Okuda
Shinya Sato
Masakatsu Okuda
Shuichiro Katsumura vs. Ken Ozawa
Shuichiro Katsumura
Ken Ozawa
Remigijus Morkevicius vs. Wataru Inatsu
Remigijus Morkevicius
WINNER
Wataru Inatsu
Darius Skliaudys vs. Naoyuki Kotani
Darius Skliaudys
Naoyuki Kotani
Erikas Petraitis vs. Hideo Tokoro
Erikas Petraitis
WINNER
Hideo Tokoro