Greatest Common Multiple: Valkyrie 2


Greatest Common Multiple: Valkyrie 2 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on April 25, 2009 in Tokyo, Tokyo JPN


Yuka Tsuji vs. Kate Martinez  
Yuka Tsuji
WINNER 
Kate Martinez
Takayo Hashi vs. Chisa Yonezawa
Takayo Hashi
WINNER
Chisa Yonezawa
Kyoko Takabayashi vs. Tomomi Sunaba
Kyoko Takabayashi
WINNER
Tomomi Sunaba
Megumi Yamaguchi vs. Emi Fujino
Megumi Yamaguchi
WINNER
Emi Fujino
Naoko Omuro vs. Sachiko Yamamoto
Naoko Omuro
WINNER
Sachiko Yamamoto
Mizuho Sato vs. Masae Mori
Mizuho Sato
WINNER
Masae Mori