Pancrase: 2001 Neo Blood Tournament Elimination Rounds


Pancrase: 2001 Neo Blood Tournament Elimination Rounds - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 5, 2001 in , JPN


Seiki Ryo vs. Yukihiro Kanazawa
Seiki Ryo
WINNER
Yukihiro Kanazawa
Yohei Ota vs. Junya Miyakawa
Yohei Ota
WINNER
Junya Miyakawa
Hiroki Nagaoka vs. Takaichi Hirayama
Hiroki Nagaoka
WINNER
Takaichi Hirayama
Hideaki Iwasaki vs. Tashiro Nishiuchi
Hideaki Iwasaki
WINNER
Tashiro Nishiuchi
Shinya Sato vs. Hitoyo Kimura
Shinya Sato
WINNER
Hitoyo Kimura
Sen Nakadai vs. Hajime Ubukata
Sen Nakadai
WINNER
Hajime Ubukata
Kazuo Misaki vs. Kenichi Serizawa
Kazuo Misaki
WINNER
Kenichi Serizawa
Hikaru Sato vs. Ryo Chonan
Hikaru Sato
WINNER
Ryo Chonan