Shooto - Gig Tokyo 7


Shooto - Gig Tokyo 7 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on August 6, 2011 in Tokyo, Tokyo JPN


Issei Tamura vs. Katsuya Toida
Issei Tamura
WINNER
Katsuya Toida
Shinichi Kojima vs. Masaaki Sugawara
Shinichi Kojima
WINNER
Masaaki Sugawara
Yosuke Saruta vs. Akinobu Watanabe
Yosuke Saruta
WINNER
Akinobu Watanabe
Michinori Tanaka vs. Takuya Ogura
Michinori Tanaka
WINNER
Takuya Ogura
Takeshi Saito vs. Yasutaka Ishigami
Takeshi Saito
WINNER
Yasutaka Ishigami
Kensuke Nakamura vs. Yoshinori Suzuki
Kensuke Nakamura
WINNER
Yoshinori Suzuki
Tatsuro Kamei vs. Keiji Koizumi
Tatsuro Kamei
WINNER
Keiji Koizumi
Kenichiro Marui vs. Keita Ishibashi
Kenichiro Marui
WINNER
Keita Ishibashi
Yamato Okada vs. Takahito Tomozawa
Yamato Okada
WINNER
Takahito Tomozawa
Yuya Onodera vs. Kazuya Tanaka
Yuya Onodera
WINNER
Kazuya Tanaka
Kotaro Hagiwara vs. Masahiro Yokoyama
Kotaro Hagiwara
WINNER
Masahiro Yokoyama
Shota Kondo vs. Noriyuki Takei
Shota Kondo
WINNER
Noriyuki Takei