DEEP - Megaton GP 2008 Semifinal

May 24, 2008 7:00 PM
, Tokyo JPN


Kazuki Wakamusashi vs. Mitsumasa Matsumoto
Kazuki Wakamusashi
WINNER
Mitsumasa Matsumoto
Iro Seki vs. Itomo Ariyama
Iro Seki
WINNER
Itomo Ariyama
Ken Orihashi vs. Mamoru Nakamura
Ken Orihashi
WINNER
Mamoru Nakamura
Shunji Kosaka vs. Katsuhiko Kumano
Shunji Kosaka
WINNER
Katsuhiko Kumano
Yusuke Kawaguchi vs. Yoichi Babaguchi
Yusuke Kawaguchi
WINNER
Yoichi Babaguchi
Shunsuke Inoue vs. Waka Arashi
Shunsuke Inoue
WINNER
Waka Arashi