Tribelate - vol.14


Tribelate - vol.14 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on September 30, 2007 in Tokyo, Tokyo JPN


Yuki Takagi vs. Kentaro Ito
Yuki Takagi
WINNER
Kentaro Ito
Yoshiyuki Takano vs. Rambo Matsukaze
Yoshiyuki Takano
WINNER
Rambo Matsukaze
Yuzo Ishida vs. Chikara Uehara
Yuzo Ishida
WINNER
Chikara Uehara
Yosuke Akahiro vs. Hiroshi Takita
Yosuke Akahiro
WINNER
Hiroshi Takita
Shizu Iizuka vs. Tatsuya Tsuchida
Shizu Iizuka
WINNER
Tatsuya Tsuchida
Makoto Miyazawa vs. Stewart Fulton
Makoto Miyazawa
WINNER
Stewart Fulton
Yuzo Ishida vs. Yosuke Akahiro
Yuzo Ishida
WINNER
Yosuke Akahiro