Pancrase: Spirit 7


Pancrase: Spirit 7 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on October 29, 2002 in Tokyo, JPN


Hiroyuki Nozawa vs. Minoru Ozawa
Hiroyuki Nozawa
WINNER
Minoru Ozawa
Miki Shida vs. Takahiro Sanehara
Miki Shida
WINNER
Takahiro Sanehara
Kenji Arai vs. Takehiro Kato
Kenji Arai
WINNER
Takehiro Kato
Hikaru Sato vs. Susumu Yamasaki
Hikaru Sato
Susumu Yamasaki
Satoru Kitaoka vs. Taro Minato
Satoru Kitaoka
WINNER
Taro Minato
Koji Oishi vs. Juan Ayala
Koji Oishi
WINNER
Juan Ayala
Chris Lytle vs. Yuji Hoshino
Chris Lytle
WINNER
Yuji Hoshino
Izuru Takeuchi vs. Nate Marquardt
Izuru Takeuchi
WINNER
Nate Marquardt