Smackgirl - The Queen Said the USA is Strongest


Smackgirl - The Queen Said the USA is Strongest - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 19, 2007 in Shinjuku, Tokyo JPN


Atsuko Emoto vs. Mika Harigai
Atsuko Emoto
WINNER
Mika Harigai
Yukiko Seki vs. Wakako Sunayama
Yukiko Seki
WINNER
Wakako Sunayama
Rin Nakai vs. Kazue Matake
Rin Nakai
WINNER
Kazue Matake
Ayumi Saito vs. Eri Kaneya
Ayumi Saito
WINNER
Eri Kaneya
Hiroko Yamanaka vs. Michiko Takeda
Hiroko Yamanaka
WINNER
Michiko Takeda
Maiko Takahashi vs. Naoko Omuro
Maiko Takahashi
WINNER
Naoko Omuro
Hitomi Hiraiwa vs. Elizabeth Posener
Hitomi Hiraiwa
WINNER
Elizabeth Posener
Yoko Takahashi vs. Alicia Mena
Yoko Takahashi
WINNER
Alicia Mena