Modern Federation of Pankration 221


Modern Federation of Pankration 221 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on June 9, 2018 in Vladivostok, Vladivostok RUS


Ilya Tsegelnikov vs. Andrey Marchenko
Ilya Tsegelnikov
WINNER
Andrey Marchenko
Ignatiy Androsov vs. Anvar Abutalimov
Ignatiy Androsov
WINNER
Anvar Abutalimov
Maxim Shimchenko vs. Alexey Shakhov
Maxim Shimchenko
WINNER
Alexey Shakhov
Alexy Votin vs. Ivan Grachev
Alexy Votin
WINNER
Ivan Grachev
Nikolai Chirkov vs. Akhmadzhon Erdonov
Nikolai Chirkov
WINNER
Akhmadzhon Erdonov
Valodya Ayvazyan vs. Dmitriy Ganchuk
Valodya Ayvazyan
WINNER
Dmitriy Ganchuk
Ilya Maksimov vs. Aleksandr Lunga
Ilya Maksimov
WINNER
Aleksandr Lunga
Grigor Sirenko vs. Grzegorz Siwy
Grigor Sirenko
WINNER
Grzegorz Siwy