Pancrase 296


Pancrase 296 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on May 20, 2018 in Tokyo, Tokyo JPN


Rafael Morcego vs. Masakatsu Ueda  
Rafael Morcego
WINNER 
Masakatsu Ueda
Emi Fujino vs. Sharon Jacobson
Emi Fujino
WINNER
Sharon Jacobson
Tom Santos vs. Kenichiro Togashi
Tom Santos
WINNER
Kenichiro Togashi
Akihiro Murayama vs. Takaaki Nara
Akihiro Murayama
WINNER
Takaaki Nara
Nobuki Fujii vs. Alan Yoshihiro Yamaniha
Nobuki Fujii
WINNER
Alan Yoshihiro Yamaniha
Daichi Kitakata vs. Hiroaki Ijima
Daichi Kitakata
Hiroaki Ijima
WINNER
Kunio Nakamura vs. Kenta Takagi
Kunio Nakamura
WINNER
Kenta Takagi
Masatatsu Ueda vs. Kohei Kuraoka
Masatatsu Ueda
WINNER
Kohei Kuraoka
Taiyo Hayashi vs. Shunichi Shimizu
Taiyo Hayashi
WINNER
Shunichi Shimizu
Yutaka Kobayashi vs. Juntaro Ami
Yutaka Kobayashi
WINNER
Juntaro Ami
Shinsuke Kamei vs. Katsushi Kojima
Shinsuke Kamei
WINNER
Katsushi Kojima
Junya Ogawa vs. Junichi Hirata
Junya Ogawa
WINNER
Junichi Hirata
Hiroshi Takahashi vs. Atsushi Ueda
Hiroshi Takahashi
WINNER
Atsushi Ueda
Toshito Mitani vs. Hiroyuki Sugiura
Toshito Mitani
WINNER
Hiroyuki Sugiura