World Warriors Fighting Championship - Road to World Warriors Fighting Championship 11


World Warriors Fighting Championship - Road to World Warriors Fighting Championship 11 - Mixed Martial Arts (MMA) Event on March 31, 2018 in Vinnytsia, Vinnytsia RUS


Alexander Karpov vs. Dzhangir Nasibov
Alexander Karpov
WINNER
Dzhangir Nasibov
Vitali Onishchenko vs. Aydar Abdulrahman
Vitali Onishchenko
WINNER
Aydar Abdulrahman
Ivan Rats vs. Igor Kutskiy
Ivan Rats
WINNER
Igor Kutskiy
Aleksandr Golyk vs. Matviy Shvarts
Aleksandr Golyk
WINNER
Matviy Shvarts
Isa Khamzatov vs. Roman Mikhalskiy
Isa Khamzatov
WINNER
Roman Mikhalskiy
Bogdan Kudelya vs. Sergey Himich
Bogdan Kudelya
WINNER
Sergey Himich
Andriy Andrushchak vs. Oleg Kucheryavy
Andriy Andrushchak
WINNER
Oleg Kucheryavy
Sattar Makhmudov vs. Adam Ataev
Sattar Makhmudov
WINNER
Adam Ataev
Alexander Mikhaylin vs. Ivan Biliyenko
Alexander Mikhaylin
WINNER
Ivan Biliyenko
Andrei Anghel vs. Oleg Nagorny
Andrei Anghel
WINNER
Oleg Nagorny
Mohammed Benyahia vs. Konstantin Pogredniy
Mohammed Benyahia
WINNER
Konstantin Pogredniy
Aydar Abdulrahman vs. Alexander Karpov
Aydar Abdulrahman
WINNER
Alexander Karpov