Search
Search
Search
 

Shooto - Rookie Tournament 2010 Finals Official Results

December 18, 2010 - 7:00 PM
Tokyo, Tokyo Japan

Quick Results:

Winner Loser Method Round Time
[detail] Masayoshi Kato Tadaaki Yamamoto Decision 2nd
[detail] Yusaku Inoue v. Ryuichiro Sumimura was declared a draw Draw 2nd 5:00
[detail] Akira Okada v. Kota Shimoishi was declared a draw Draw 2nd 5:00
[detail] Kosuke Suzuki Yusuke Honma KO 1st 4:52
[detail] Kyoji Horiguchi Seiji Akao KO 2nd 0:43
[detail] Yuta Sasaki Yo Saito Decision 2nd
[detail] Hiroshige Tanaka Masaki Yanagisawa Decision 2nd
[detail] Tetsu Suzuki Masato Sannai Decision 2nd
[detail] Junji Ito Atsushi Takeuchi KO 1st 3:58
[detail] Hideki Kadowaki Yusuke Yachi Decision 2nd

Full Results:

Masayoshi "Macho The Butterfly" Kato Vs. Tadaaki "Onibozu" Yamamoto
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Masayoshi Kato No Headshot Available
Height
Weight
Record 8-6-1
Team
VS
Name Tadaaki Yamamoto No Headshot Available
Height
Weight
Record 9-7-2
Team
Masayoshi Kato Wins by Decision (Split Decision) After 2 Round(s) 20-18,20-19,19-20


Yusaku Inoue Vs. Ryuichiro Sumimura
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yusaku Inoue No Headshot Available
Height
Weight
Record 7-2-1
Team
VS
Name Ryuichiro Sumimura No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-4-1
Team
Draw (Majority Draw) 5:00 in the 2nd round


Akira Okada Vs. Kota Shimoishi
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Akira Okada No Headshot Available
Height
Weight
Record 9-3-4
Team
VS
Name Kota Shimoishi No Headshot Available
Height
Weight
Record 11-3-1
Team
Draw (Majority Draw) 5:00 in the 2nd round


Kosuke "Rambo" Suzuki Vs. Yusuke Honma
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Kosuke Suzuki No Headshot Available
Height
Weight
Record 10-5-3
Team
VS
Name Yusuke Honma No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-2-0
Team
Kosuke Suzuki Wins by KO 4:52 in the 1st round


Kyoji Horiguchi Vs. Seiji Akao
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Kyoji Horiguchi No Headshot Available
Height 5′ 5″ (165.1 cm)
Weight 135 (61.23 kg)
Record 16-1-0
Team
VS
Name Seiji Akao No Headshot Available
Height
Weight
Record 11-8-2
Team
Kyoji Horiguchi Wins by KO 0:43 in the 2nd round


Yuta "Ulka" Sasaki Vs. Yo Saito
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yuta Sasaki No Headshot Available
Height 5′ 10″ (177.8 cm)
Weight 135 (61.23 kg)
Record 14-3-2
Team
VS
Name Yo Saito No Headshot Available
Height
Weight
Record 9-8-2
Team Wajyutsu Tokyo Hombu
Yuta Sasaki Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s) 20-18,20-17,20-18


Hiroshige Tanaka Vs. Masaki Yanagisawa
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Hiroshige Tanaka No Headshot Available
Height
Weight 143 (64.86 kg)
Record 8-2-0
Team
VS
Name Masaki Yanagisawa No Headshot Available
Height
Weight
Record 8-10-1
Team
Hiroshige Tanaka Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s) 20-18,20-17,20-18


Tetsu "Hadairo" Suzuki Vs. Masato Sannai
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Tetsu Suzuki No Headshot Available
Height
Weight 135 (61.23 kg)
Record 12-11-3
Team
VS
Name Masato Sannai No Headshot Available
Height
Weight
Record 8-6-1
Team
Tetsu Suzuki Wins by Decision (Majority Decision) After 2 Round(s) 28-28,29-28,29-28


Junji "Sarumaru" Ito Vs. Atsushi Takeuchi
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Junji Ito No Headshot Available
Height 5′ 4″ (162.56 cm)
Weight 114 (51.71 kg)
Record 13-5-0
Team
VS
Name Atsushi Takeuchi No Headshot Available
Height
Weight
Record 8-10-5
Team
Junji Ito Wins by KO 3:58 in the 1st round


Hideki Kadowaki Vs. Yusuke Yachi
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Hideki Kadowaki No Headshot Available
Height
Weight 154 (69.85 kg)
Record 15-14-3
Team Wajyutsu Tokyo Hombu
VS
Name Yusuke Yachi No Headshot Available
Height
Weight
Record 11-6-0
Team
Hideki Kadowaki Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s) 20-18,20-19,20-18