Search
Search
Search
 

Shooto - Shooting Disco 10: Twist and Shooto Official Results

September 20, 2009 - 7:00 PM
Tokyo, Tokyo Japan

Quick Results:

Winner Loser Method Round Time
[detail] Daisuke Okumiya Keiji Sakuta Decision 2nd
[detail] Keita Kono Yuki Yasunaga Decision 2nd
[detail] Yoshiyuki Takano Tatsuya Nakashima Decision 2nd
[detail] Kenji Hosoya v. Hiroaki Ijima was declared a draw Draw 2nd 5:00
[detail] Kenta Takagi Hirosumi Sugiura KO 2nd 3:30
[detail] Naohiro Mizuno v. Takahiro Hosoi was declared a draw Draw 2nd 5:00
[detail] Katsuya Murofushi Takeshi Sato Decision 2nd
[detail] Masaaki Sugawara Hiroyuki Tanaka Decision 2nd
[detail] Yoichiro Sato Yoshitaro Niimi KO 2nd 2:16

Full Results:

Daisuke "Hunt" Okumiya Vs. Keiji Sakuta
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Daisuke Okumiya No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-3-1
Team
VS
Name Keiji Sakuta No Headshot Available
Height
Weight
Record 12-7-0
Team
Daisuke Okumiya Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s) 20-18,20-18,20-18


Keita Kono Vs. Yuki Yasunaga
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Keita Kono No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-2-2
Team
VS
Name Yuki Yasunaga No Headshot Available
Height
Weight
Record 12-6-1
Team
Keita Kono Wins by Decision (Unanimous Decision) After 2 Round(s) 20-18,20-18,20-18


Yoshiyuki Takano Vs. Tatsuya Nakashima
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Yoshiyuki Takano No Headshot Available
Height
Weight
Record 4-5-0
Team
VS
Name Tatsuya Nakashima No Headshot Available
Height
Weight 1351 (612.8 kg)
Record 2-2-0
Team
Yoshiyuki Takano Wins by Decision (Majority Decision) After 2 Round(s) 19-18,19-18,18-18


Kenji Hosoya Vs. Hiroaki Ijima
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Kenji Hosoya No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-3-1
Team
VS
Name Hiroaki Ijima No Headshot Available
Height
Weight
Record 6-7-3
Team
Draw (Unanimous Draw) 5:00 in the 2nd round


Kenta Takagi Vs. Hirosumi "C-Bozu" Sugiura
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Kenta Takagi No Headshot Available
Height
Weight
Record 9-10-0
Team
VS
Name Hirosumi Sugiura No Headshot Available
Height
Weight 167 (75.75 kg)
Record 6-5-2
Team Shooting Gym Osaka
Kenta Takagi Wins by KO 3:30 in the 2nd round


Naohiro Mizuno Vs. Takahiro Hosoi
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Naohiro Mizuno No Headshot Available
Height 0′ 0″ (0 cm)
Weight 0 (0 kg)
Record 9-7-2
Team
VS
Name Takahiro Hosoi No Headshot Available
Height
Weight
Record 5-8-3
Team Paraestra Matsudo
Draw (Majority Draw) 5:00 in the 2nd round


Katsuya Murofushi Vs. Takeshi "Heat" Sato
Fight was scheduled for 2 rounds (5x5)
Name Katsuya Murofushi No Headshot Available
Height
Weight
Record 5-5-0
Team
VS
Name Takeshi Sato No Headshot Available
Height
Weight
Record 3-9-2
Team
Katsuya Murofushi Wins by Decision (Majority Decision) After 2 Round(s) 20-18,19-19,20-19


Masaaki Sugawara Vs. Hiroyuki Tanaka
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Masaaki Sugawara No Headshot Available
Height
Weight
Record 18-10-1
Team
VS
Name Hiroyuki Tanaka No Headshot Available
Height
Weight 145 (65.77 kg)
Record 12-9-3
Team
Masaaki Sugawara Wins by Decision (Split Decision) After 2 Round(s) 29-28,30-28,28-30


Yoichiro Sato Vs. Yoshitaro Niimi
Fight was scheduled for 3 rounds (5x5x5)
Name Yoichiro Sato No Headshot Available
Height
Weight 0 (0 kg)
Record 13-5-2
Team
VS
Name Yoshitaro Niimi No Headshot Available
Height
Weight
Record 9-7-1
Team
Yoichiro Sato Wins by KO 2:16 in the 2nd round