Search
Search
Search
 

Art of War Fighting Championship 3 Official Results

March 25, 2006 - 12:00 AM
China

Quick Results:

Winner Loser Method Round Time
[detail] Hao Si Bayaer Li Shen Guo KO
[detail] Hailin Ao Zhang Ze Wen TKO/RSC
[detail] Ji Er Gala Zhang Ning Bo Submission
[detail] Xu Lei Han Cheng KO
[detail] Dai Shuang Hai Liu Qi Biao Submission
[detail] Haotian Wu Fan Shuai Xing Submission
[detail] He Peng Wang Bin Submission
[detail] Jian Ping Yang Li Bing Sheng Submission
[detail] Zhang Yong Yin Shu He TKO/RSC
[detail] Song Yuan Ling Zack Taylor TKO/RSC
[detail] Wang Xu Li Jian Guo TKO/RSC
[detail] Liang Yang Cui Long KO
[detail] Tiequan Zhang Wei Tong Jie Submission

Full Results:

Hao Si Bayaer Vs. Li Shen Guo
Name Hao Si Bayaer No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-0-0
Team
VS
Name Li Shen Guo No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-1-0
Team
Hao Si Bayaer Wins by KO


Hailin Ao Vs. Zhang Ze Wen
Name Hailin Ao No Headshot Available
Height
Weight 0 (0 kg)
Record 8-0-0
Team
VS
Name Zhang Ze Wen No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-1-0
Team
Hailin Ao Wins by TKO/RSC


Ji Er Gala Vs. Zhang Ning Bo
Name Ji Er Gala No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-0-0
Team
VS
Name Zhang Ning Bo No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-2-0
Team
Ji Er Gala Wins by Submission


Xu Lei Vs. Han Cheng
Name Xu Lei No Headshot Available
Height
Weight
Record 2-0-3
Team
VS
Name Han Cheng No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-1-0
Team
Xu Lei Wins by KO


Dai Shuang Hai Vs. Liu Qi Biao
Name Dai Shuang Hai No Headshot Available
Height
Weight
Record 7-0-5
Team
VS
Name Liu Qi Biao No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-1-0
Team
Dai Shuang Hai Wins by Submission


Haotian Wu Vs. Fan Shuai Xing
Name Haotian Wu No Headshot Available
Height 5′ 10″ (177.8 cm)
Weight 154 (69.85 kg)
Record 10-5-1
Team
VS
Name Fan Shuai Xing No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-1-0
Team
Haotian Wu Wins by Submission


He Peng Vs. Wang Bin
Name He Peng No Headshot Available
Height
Weight
Record 5-0-1
Team
VS
Name Wang Bin No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-1-0
Team
He Peng Wins by Submission


Jian Ping Yang Vs. Li Bing Sheng
Name Jian Ping Yang No Headshot Available
Height 5′ 6″ (167.64 cm)
Weight 145 (65.77 kg)
Record 6-4-1
Team
VS
Name Li Bing Sheng No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-2-0
Team
Jian Ping Yang Wins by Submission


Zhang Yong Vs. Yin Shu He
Name Zhang Yong No Headshot Available
Height
Weight
Record 2-1-0
Team
VS
Name Yin Shu He No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-1-0
Team
Zhang Yong Wins by TKO/RSC


Song Yuan Ling Vs. Zack Taylor
Name Song Yuan Ling No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-0-0
Team
VS
Name Zack Taylor No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-2-0
Team
Song Yuan Ling Wins by TKO/RSC


Wang Xu Vs. Li Jian Guo
Name Wang Xu No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-0-0
Team
VS
Name Li Jian Guo No Headshot Available
Height
Weight
Record 1-1-0
Team
Wang Xu Wins by TKO/RSC


Liang Yang Vs. Cui Long
Name Liang Yang No Headshot Available
Height
Weight
Record 5-4-0
Team
VS
Name Cui Long No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-1-0
Team
Liang Yang Wins by KO


Tiequan Zhang Vs. Wei Tong Jie
Name Tiequan Zhang No Headshot Available
Height 5′ 9″ (175.26 cm)
Weight 155 (70.31 kg)
Record 14-4-0
Team
VS
Name Wei Tong Jie No Headshot Available
Height
Weight
Record 0-1-0
Team
Tiequan Zhang Wins by Submission