Houston, TX 10/23/09

October 23, 2009

Houston, Texas, United States