Kunlun Fight 27

July 18, 2015

Nanjing, Nanjing, China