Kunlun Fight 28

July 19, 2015

Nanjing, Nanjing, China