Kunlun Fight 39

March 20, 2016

Dongguan, Dongguan, China